跳到主要內容
Khái niệm An ninh Quốc gia

Ý nghĩa của một tiểu bang: Theo lý thuyết của luật cộng đồng quốc tế, một tiểu bang có bốn yếu tố chính, cụ thể là con người, lãnh thổ (bao gồm lãnh thổ đất liền, hàng hải và hàng không), sự toàn vẹn lãnh thổ và chế độ.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949.

Hồng Kông đã là một phần lãnh thổ Trung Hoa từ xa xưa (Trích Lời mở đầu Luật Cơ bản). Đặc khu hành chính Hồng Kông là một phần bất khả xâm phạm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trích điều 1 của Luật Cơ bản) và sẽ là khu vực hành chính địa phương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được hưởng mức độ tự trị cao và trực thuộc Chính phủ Nhân dân Trung ương (Trích điều 12 của Luật cơ bản).

An ninh Quốc gia
Định nghĩa an ninh quốc gia: An ninh quốc gia là một trạng thái trong đó chế độ, chủ quyền, tính thống nhất, sự toàn vẹn lãnh thổ, phúc lợi của nhân dân, sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và các lợi ích quan trọng khác của Nhà nước hầu như không gặp nguy hiểm, không bị đe dọa từ bên trong, bên ngoài và luôn duy trì tình trạng an ninh bền vững (Trích điều 2 Luật An ninh Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa).

Định nghĩa an ninh quốc gia cần được diễn giải theo bốn tiêu chí khác nhau, cụ thể là:
  1. Bảo vệ an ninh các lợi ích cốt lõi và chủ chốt của tiểu bang, bao gồm chế độ, chủ quyền, tính thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước, phúc lợi của nhân dân và sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững;
  2. An ninh quốc gia là tình trạng không bị đe dọa và xâm phạm từ bên ngoài cũng như không có bất ổn, mất trật tự nội bộ;
  3. Các yếu tố liên quan đến an ninh quốc gia đều có tính tương đối và cương quyết. Trên thực tế, không hề có an ninh quốc gia tuyệt đối. Các yếu tố gây hại luôn tồn tại. Chúng ta cần phải luôn cảnh giác; và
  4. An ninh quốc gia bao gồm việc tăng cường khả năng đảm bảo tình trạng an toàn bền vững, không ngừng củng cố khả năng bảo vệ an ninh quốc gia, đề phòng và giải quyết các yếu tố rủi ro và các hiểm họa thực tế.

Ưu tiên Quyền lợi Quốc gia
Nguyên tắc của an ninh quốc gia là đặt lợi ích quốc gia lên đầu. An ninh quốc gia có ảnh hưởng đến phúc lợi của khoảng 1,4 tỉ dân toàn quốc và là một cột mốc quan trọng cho tính ổn định của đất nước. Người dân sinh sống hòa bình khi đất nước phát triển, và đất nước đặt trên gia đình. Nguyện vọng cơ bản và phổ biến nhất của người dân khắp thế giới là nhìn thấy đất nước họ phát triển hòa bình, xã hội thịnh vượng và ổn định, người dân sinh sống hòa bình và ấm no. Lợi ích cơ bản của tất cả người dân phụ thuộc vào an ninh quốc gia. Nếu như lớp da mất đi, gốc tóc sẽ bám vào đâu? Khi lợi ích cốt lõi của một quốc gia như lãnh thổ, chủ quyền và chế độ gặp nguy, an ninh quốc gia sẽ bị đe dọa và người dân sẽ không còn cảm thấy an toàn nữa. Bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm cơ bản của mọi công dân Hồng Kông.

Bảo vệ An ninh Quốc gia là Trách nhiệm Chung của mọi Công dân
Chính phủ Nhân dân Trung ương có trách nhiệm chung đối với các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến Đặc khu hành chính Hồng Kông. Nhiệm vụ của Đặc khu Hành chính Hồng Kông theo Hiến pháp là bảo vệ an ninh quốc gia và Đặc khu sẽ thực hiện nghĩa vụ được nêu (Điều 3(1) và (2) của Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông). Việc bảo vệ chủ quyền, tính thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là trách nhiệm chung của mọi công dân Trung Hoa, kể cả công dân Hồng Kông (Trích điều 6(1) của Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông).