跳到主要內容

Tìm hiểu An ninh Quốc gia

Khái niệm An ninh Quốc gia

Meaning of National Security

Ý nghĩa của một tiểu bang: Theo lý thuyết của luật cộng đồng quốc tế, một tiểu bang có bốn yếu tố chính, cụ thể là con người, lãnh thổ (bao gồm lãnh thổ đất liền, hàng hải và hàng không), sự toàn vẹn lãnh thổ và chế độ.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949.

Hồng Kông đã là một phần lãnh thổ Trung Hoa từ xa xưa (Trích Lời mở đầu Luật Cơ bản).

Đặc khu hành chính Hồng Kông là một phần bất khả xâm phạm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trích điều 1 của Luật Cơ bản) và sẽ là khu vực hành chính địa phương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được hưởng mức độ tự trị cao và trực thuộc Chính phủ Nhân dân Trung ương (Trích điều 12 của Luật cơ bản).


An ninh Quốc gia
Định nghĩa an ninh quốc gia: An ninh quốc gia là một trạng thái trong đó chế độ, chủ quyền, tính thống nhất, sự toàn vẹn lãnh thổ, phúc lợi của nhân dân, sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và các lợi ích quan trọng khác của Nhà nước hầu như không gặp nguy hiểm, không bị đe dọa từ bên trong, bên ngoài và luôn duy trì tình trạng an ninh bền vững (Trích điều 2 Luật An ninh Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa).

Định nghĩa an ninh quốc gia cần được diễn giải theo bốn tiêu chí khác nhau, cụ thể là:

Bảo vệ an ninh các lợi ích cốt lõi và chủ chốt của tiểu bang, bao gồm chế độ, chủ quyền, tính thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước, phúc lợi của nhân dân và sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững;

An ninh quốc gia là tình trạng không bị đe dọa và xâm phạm từ bên ngoài cũng như không có bất ổn, mất trật tự nội bộ;

Các yếu tố liên quan đến an ninh quốc gia đều có tính tương đối và cương quyết. Trên thực tế, không hề có an ninh quốc gia tuyệt đối.

Các yếu tố gây hại luôn tồn tại. Chúng ta cần phải luôn cảnh giác; và

An ninh quốc gia bao gồm việc tăng cường khả năng đảm bảo tình trạng an toàn bền vững, không ngừng củng cố khả năng bảo vệ an ninh quốc gia, đề phòng và giải quyết các yếu tố rủi ro và các hiểm họa thực tế.


Ưu tiên Quyền lợi Quốc gia
Nguyên tắc của an ninh quốc gia là đặt lợi ích quốc gia lên đầu.

An ninh quốc gia có ảnh hưởng đến phúc lợi của khoảng 1,4 tỉ dân toàn quốc và là một cột mốc quan trọng cho tính ổn định của đất nước.

Người dân sinh sống hòa bình khi đất nước phát triển, và đất nước đặt trên gia đình.

Nguyện vọng cơ bản và phổ biến nhất của người dân khắp thế giới là nhìn thấy đất nước họ phát triển hòa bình, xã hội thịnh vượng và ổn định, người dân sinh sống hòa bình và ấm no.

Lợi ích cơ bản của tất cả người dân phụ thuộc vào an ninh quốc gia.

Nếu như lớp da mất đi, gốc tóc sẽ bám vào đâu?

Khi lợi ích cốt lõi của một quốc gia như lãnh thổ, chủ quyền và chế độ gặp nguy, an ninh quốc gia sẽ bị đe dọa và người dân sẽ không còn cảm thấy an toàn nữa.

Bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm cơ bản của mọi công dân Hồng Kông.


Bảo vệ An ninh Quốc gia là Trách nhiệm Chung của mọi Công dân
Chính phủ Nhân dân Trung ương có trách nhiệm chung đối với các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Nhiệm vụ của Đặc khu Hành chính Hồng Kông theo Hiến pháp là bảo vệ an ninh quốc gia và Đặc khu sẽ thực hiện nghĩa vụ được nêu (Điều 3(1) và (2) của Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông).

Việc bảo vệ chủ quyền, tính thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là trách nhiệm chung của mọi công dân Trung Hoa, kể cả công dân Hồng Kông (Trích điều 6(1) của Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông).


Quan điểm Toàn diện về An ninh Quốc gia

Holistic View of National Security

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2014, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giới thiệu tại Đại hội lần thứ nhất Ủy ban An ninh Quốc gia quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia, một phương pháp tư duy chiến lược quan trọng cần phải tuân thủ để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình đổi mới.

Trong năm 2015, quốc gia này đã chỉ định ngày 15 tháng 4 hàng năm là Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia nhằm thúc đẩy và nâng cao nhận thức của người dân về an ninh quốc gia thông qua các hoạt động quảng cáo và giáo dục được tổ chức theo thời gian.

Quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia là một khái niệm mang các đặc tính của Trung Hoa.

Nó bao gồm hơn mười lĩnh vực chính, trong đó có an ninh chính trị, an ninh nội địa, an ninh quân sự, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh xã hội, an ninh khoa học và công nghệ, an ninh mạng, an ninh sinh thái, an ninh tài nguyên, an ninh hạt nhân, an ninh về lợi ích ở nước ngoài, cùng với đó là một số lĩnh vực mới nổi như an ninh sinh học, an ninh không gian, an ninh biển sâu và an ninh vùng cực.

Quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết trong việc xây dựng và thực hiện an ninh quốc gia dưới góc độ vĩ mô và toàn diện về hình thức.

Nguyên tắc chỉ đạo của quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia là sự đột phá từ ba khía cạnh an ninh theo quan niệm truyền thống, đó là an ninh chính trị, an ninh nước nhà và an ninh quân đội đã được đề cập trước đó.

Bên cạnh ba lĩnh vực an ninh truyền thống này, an ninh quốc gia còn được mở rộng để bao gồm các lĩnh vực quan trọng khác, đảm bảo việc bao quát toàn diện nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hiện đại nhằm bảo vệ các lợi ích cốt lõi của đất nước và an ninh của người dân.


Khái quát
Cái nhìn tổng thể về an ninh quốc gia thể hiện một cách ngắn gọn và chính xác tầm nhìn đại cục về “an ninh quốc gia vĩ đại” ở tầm vĩ mô.

Các nội dung và khái niệm chính có thể được tóm lược vào một mục tiêu chung, năm yếu tố quan trọng, năm mối quan hệ và hơn mười lĩnh vực trọng yếu.


Mục tiêu Chung
Một Mục tiêu Chung
Như cái tên đã đề cập, quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia theo đuổi mục tiêu chung trong việc bảo vệ an ninh quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bằng cách tạo ra con đường hướng tới an ninh quốc gia mang đặc tính Trung Hoa.

Quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia mang đặc tính Trung Hoa khởi nguồn từ nguyên tắc đặt ưu tiên về lợi ích quốc gia lên đầu.

Vì Đặc khu hành chính Hồng Kông là một bộ phận bất khả xâm phạm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, an ninh quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với hạnh phúc của mỗi người dân Hồng Kông và sự thịnh vượng, ổn định và phát triển của Hồng Kông trong tương lai.

Chỉ khi đất nước thịnh vượng thì Hồng Kông mới phát triển; chỉ khi an ninh quốc gia được bảo toàn thì Hồng Kông mới có thể ổn định.

Tương lai của đất nước chính là tương lai của Hồng Kông.


Năm Yếu tố Trọng yếu trong Quan điểm Toàn diện về An ninh Quốc gia
Năm yếu tố trọng yếu trong quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia là: lấy an ninh nhân dân làm mục đích trọng tâm, lấy việc hoàn thành an ninh chính trị làm nhiệm vụ cơ bản, lấy an ninh kinh tế làm nền móng, cùng với an ninh quân sự, khoa học và công nghệ, văn hóa và cộng đồng làm phương tiện bảo đảm, thúc đẩy an ninh quốc tế để thành lập hệ thống an ninh quốc gia mang đặc tính Trung Hoa.

Lấy an ninh nhân dân làm mục đích trọng tâm tức là đặt nguyên tắc về nhân dân lên hàng đầu.

Chúng tôi giữ vững lập trường rằng tất cả những gì chúng tôi làm trong các vấn đề về an ninh quốc gia đều là vì hạnh phúc của người dân và chúng tôi sẽ dựa vào nhân dân cũng như đảm bảo sự ủng hộ của nhân dân đối với an ninh quốc gia, để nhân dân có cuộc sống hòa bình và no đủ.

Việc xây dựng Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông cũng nhằm mục đích bảo vệ an ninh của người dân, trong đó bao gồm tất cả người dân Hồng Kông.

Lấy việc hoàn thành an ninh chính trị làm nhiệm vụ cơ bản nghĩa là kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vốn không thể bị phá hoại, cũng như các hệ thống cơ bản và yếu tố có sẵn, đặt ưu tiên hàng đầu đối với an ninh hệ thống và an ninh chế độ, đồng thời cung cấp sự bảo đảm chính trị cơ bản đối với an ninh quốc gia.

Chính phủ Nhân dân Trung ương có trách nhiệm chung về các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến Đặc khu hành chính Hồng Kông.

Nghĩa vụ của Đặc khu Hành chính Hồng Kông theo Hiến pháp là bảo vệ an ninh quốc gia và Đặc khu sẽ thực hiện nghĩa vụ theo luật pháp.

Việc lấy an ninh kinh tế làm nền móng nghĩa là đảm bảo việc phát triển kinh tế không bị hỗn loạn, tạo điều kiện cho việc đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, tăng cường tiềm lực kinh tế của đất nước và đặt nền móng vững chắc cho an ninh quốc gia.

Lấy an ninh quân sự, khoa học và công nghệ, văn hóa và cộng đồng làm phương tiện đảm bảo nghĩa là xây dựng và ban hành các chiến lược và phương án phù hợp đối với an ninh quân sự, khoa học và công nghệ, văn hóa và cộng đồng, với quan điểm thành lập nền móng vững chắc và tăng cường khả năng phát hiện và giải quyết các mối nguy cũng như thách thức từ trong và ngoài nước, tạo nên một tấm khiên bảo vệ an ninh quốc gia.

Thúc đẩy an ninh quốc tế nghĩa là kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình bằng cách coi trọng bình đẳng an ninh của đất nước và an ninh chung.

Đất nước đã nhiều lần thể hiện với thế giới quyết tâm không thể lay chuyển trong việc bước đi trên con đường phát triển hòa bình.

Chỉ khi nào có an ninh và hòa bình thì mới có phát triển.

Phát triển hòa bình là quyết định chiến lược của đất nước để hoàn thành việc hiện đại hóa, giúp nhân dân giàu có và đất nước vững mạnh, hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa trong việc trẻ hóa Trung Quôc, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của nền văn minh toàn cầu.


Năm Cặp Quan hệ về Quan điểmToàn diện đối với An ninh Quốc gia
“Năm cặp quan hệ” đề cập đến việc coi trọng bình đẳng giữa phát triển và an ninh; an ninh bên ngoài và an ninh nội bộ; an ninh đất nước, an ninh nhân dân; an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; an ninh của riêng đất nước cũng như an ninh chung.

Sự phát triển là nền móng của an ninh và bảo mật là điều kiện tiên quyết để phát triển, cho thấy rằng cả hai đều có tầm quan trọng như nhau.

Đất nước chủ trương ngăn chặn các vấn đề an ninh nội bộ một cách quyết liệt, bao gồm chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa vô chính phủ, các hoạt động lật đổ, phá hoại và bạo loạn, đồng thời phải luôn chú ý đề phòng các vấn đề an ninh bên ngoài, chẳng hạn như sự xâm nhập, lật đổ, can thiệp và xâm phạm của các lực lượng bên ngoài cũng như các hoạt động khủng bố quốc tế, có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia hoặc thậm chí thách thức an ninh của chế độ, sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước.

An ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự tồn tại và phát triển của một quốc gia, và an ninh nhân dân là mục tiêu cuối cùng của an ninh quốc gia, có tầm quan trọng ngang nhau.

Mặc dù an ninh truyền thống (tức an ninh chính trị, an ninh nội địa và an ninh quân sự) cần thiết là điều hiển nhiên, nhưng an ninh phi truyền thống cũng không kém phần quan trọng trong việc đón nhận những thách thức mới trong thời kỳ mới và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong tương lai.

Chúng ta theo đuổi con đường phát triển hòa bình, cùng với đó là bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước, đồng thời chủ động gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế, không ngần ngại tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình và cứu nạn quốc tế, nhằm góp phần vào sự phát triển của văn minh và an ninh thế giới.

An ninh quốc gia là một hệ thống không thể tách rời.

Mọi yếu tố trọng yếu có liên hệ với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau.

Đất nước là một thể thống nhất, trong khi đó an ninh quốc gia là quan điểm toàn diện có liên kết chặt chẽ và không thể tách rời với đất nước.

Quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đất nước, ý nghĩa và tầm quan trọng của an ninh quốc gia cũng như cách chúng ta có thể đóng góp vào việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Đất nước đặt trên gia đình.

Trung Hoa là đất mẹ và Hồng Kông là ngôi nhà của chúng ta.

Như chủ đề “Giữ vững An ninh Quốc gia, Bảo vệ Ngôi nhà Chung” đã đề cập, bằng cách duy trì an ninh quốc gia, ngôi nhà của chúng ta cũng được bảo vệ.


Các Lĩnh vực chính trong An ninh Quốc gia
An ninh quốc gia bao quát trên mười lĩnh vực chính, trong đó có an ninh chính trị, an ninh nội địa, an ninh quân sự, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh xã hội, an ninh khoa học và công nghệ, an ninh mạng, an ninh sinh thái, an ninh tài nguyên, an ninh hạt nhân, an ninh lợi ích nước ngoài, an toàn sinh học, an ninh không gian, an ninh biển sâu và an ninh vùng cực.

Ban hành Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông

Enactment of the National Security Law

Đặc khu Hành chính Hồng Kông là một phần bất khả xâm phạm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là khu vực hành chính địa phương có mức độ tự trị cao trực thuộc Chính phủ Nhân dân Trung ương. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển là nghĩa vụ hiến định của Đặc khu Hành chính Hồng Kông cũng như mọi người dân Hồng Kông.

Trước những nguy cơ ngày càng hiện hữu về an ninh quốc gia mà Đặc khu này phải đối mặt, Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông đã được các Chính quyền Trung ương cấp tiểu bang ban hành nhằm khép lại lỗ hổng an ninh quốc gia ở Hồng Kông.