跳到主要內容
Năm yếu tố trọng yếu trong quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia là: lấy an ninh nhân dân làm mục đích trọng tâm, lấy việc hoàn thành an ninh chính trị làm nhiệm vụ cơ bản, lấy an ninh kinh tế làm nền móng, cùng với an ninh quân sự, khoa học và công nghệ, văn hóa và cộng đồng làm phương tiện bảo đảm, thúc đẩy an ninh quốc tế để thành lập hệ thống an ninh quốc gia mang đặc tính Trung Hoa.

The five essential elements of the holistic view of national security
Lấy an ninh nhân dân làm mục đích trọng tâm tức là đặt nguyên tắc về nhân dân lên hàng đầu. Chúng tôi giữ vững lập trường rằng tất cả những gì chúng tôi làm trong các vấn đề về an ninh quốc gia đều là vì hạnh phúc của người dân và chúng tôi sẽ dựa vào nhân dân cũng như đảm bảo sự ủng hộ của nhân dân đối với an ninh quốc gia, để nhân dân có cuộc sống hòa bình và no đủ. Việc xây dựng Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông cũng nhằm mục đích bảo vệ an ninh của người dân, trong đó bao gồm tất cả người dân Hồng Kông.

Lấy việc hoàn thành an ninh chính trị làm nhiệm vụ cơ bản nghĩa là kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vốn không thể bị phá hoại, cũng như các hệ thống cơ bản và yếu tố có sẵn, đặt ưu tiên hàng đầu đối với an ninh hệ thống và an ninh chế độ, đồng thời cung cấp sự bảo đảm chính trị cơ bản đối với an ninh quốc gia. Chính phủ Nhân dân Trung ương có trách nhiệm chung về các vấn đề an ninh quốc gia liên quan đến Đặc khu hành chính Hồng Kông. Nghĩa vụ của Đặc khu Hành chính Hồng Kông theo Hiến pháp là bảo vệ an ninh quốc gia và Đặc khu sẽ thực hiện nghĩa vụ theo luật pháp.

Việc lấy an ninh kinh tế làm nền móng nghĩa là đảm bảo việc phát triển kinh tế không bị hỗn loạn, tạo điều kiện cho việc đảm bảo nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững, tăng cường tiềm lực kinh tế của đất nước và đặt nền móng vững chắc cho an ninh quốc gia.

Lấy an ninh quân sự, khoa học và công nghệ, văn hóa và cộng đồng làm phương tiện đảm bảo nghĩa là xây dựng và ban hành các chiến lược và phương án phù hợp đối với an ninh quân sự, khoa học và công nghệ, văn hóa và cộng đồng, với quan điểm thành lập nền móng vững chắc và tăng cường khả năng phát hiện và giải quyết các mối nguy cũng như thách thức từ trong và ngoài nước, tạo nên một tấm khiên bảo vệ an ninh quốc gia.

Thúc đẩy an ninh quốc tế nghĩa là kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình bằng cách coi trọng bình đẳng an ninh của đất nước và an ninh chung. Đất nước đã nhiều lần thể hiện với thế giới quyết tâm không thể lay chuyển trong việc bước đi trên con đường phát triển hòa bình. Chỉ khi nào có an ninh và hòa bình thì mới có phát triển. Phát triển hòa bình là quyết định chiến lược của đất nước để hoàn thành việc hiện đại hóa, giúp nhân dân giàu có và đất nước vững mạnh, hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa trong việc trẻ hóa Trung Quôc, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của nền văn minh toàn cầu.