跳到主要內容
Ban Hành Luật An Ninh Quốc Gia

Đặc khu Hành chính Hồng Kông là một phần bất khả xâm phạm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là khu vực hành chính địa phương có mức độ tự trị cao trực thuộc Chính phủ Nhân dân Trung ương. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển là nghĩa vụ hiến định của Đặc khu Hành chính Hồng Kông cũng như mọi người dân Hồng Kông. Trước những nguy cơ ngày càng hiện hữu về an ninh quốc gia mà Đặc khu này phải đối mặt, Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông đã được các Chính quyền Trung ương cấp tiểu bang ban hành nhằm khép lại lỗ hổng an ninh quốc gia ở Hồng Kông.