跳到主要內容
Một Mục tiêu Chung
Như cái tên đã đề cập, quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia theo đuổi mục tiêu chung trong việc bảo vệ an ninh quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bằng cách tạo ra con đường hướng tới an ninh quốc gia mang đặc tính Trung Hoa. Quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia mang đặc tính Trung Hoa khởi nguồn từ nguyên tắc đặt ưu tiên về lợi ích quốc gia lên đầu. Vì Đặc khu hành chính Hồng Kông là một bộ phận bất khả xâm phạm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, an ninh quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với hạnh phúc của mỗi người dân Hồng Kông và sự thịnh vượng, ổn định và phát triển của Hồng Kông trong tương lai. Chỉ khi đất nước thịnh vượng thì Hồng Kông mới phát triển; chỉ khi an ninh quốc gia được bảo toàn thì Hồng Kông mới có thể ổn định. Tương lai của đất nước chính là tương lai của Hồng Kông.