跳到主要內容
Five pairs of relationships
“Năm cặp quan hệ” đề cập đến việc coi trọng bình đẳng giữa phát triển và an ninh; an ninh bên ngoài và an ninh nội bộ; an ninh đất nước, an ninh nhân dân; an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; an ninh của riêng đất nước cũng như an ninh chung.

Sự phát triển là nền móng của an ninh và bảo mật là điều kiện tiên quyết để phát triển, cho thấy rằng cả hai đều có tầm quan trọng như nhau. Đất nước chủ trương ngăn chặn các vấn đề an ninh nội bộ một cách quyết liệt, bao gồm chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa vô chính phủ, các hoạt động lật đổ, phá hoại và bạo loạn, đồng thời phải luôn chú ý đề phòng các vấn đề an ninh bên ngoài, chẳng hạn như sự xâm nhập, lật đổ, can thiệp và xâm phạm của các lực lượng bên ngoài cũng như các hoạt động khủng bố quốc tế, có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia hoặc thậm chí thách thức an ninh của chế độ, sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước.

An ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự tồn tại và phát triển của một quốc gia, và an ninh nhân dân là mục tiêu cuối cùng của an ninh quốc gia, có tầm quan trọng ngang nhau. Mặc dù an ninh truyền thống (tức an ninh chính trị, an ninh nội địa và an ninh quân sự) cần thiết là điều hiển nhiên, nhưng an ninh phi truyền thống cũng không kém phần quan trọng trong việc đón nhận những thách thức mới trong thời kỳ mới và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong tương lai. Chúng ta theo đuổi con đường phát triển hòa bình, cùng với đó là bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước, đồng thời chủ động gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế, không ngần ngại tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình và cứu nạn quốc tế, nhằm góp phần vào sự phát triển của văn minh và an ninh thế giới.

An ninh quốc gia là một hệ thống không thể tách rời. Mọi yếu tố trọng yếu có liên hệ với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Đất nước là một thể thống nhất, trong khi đó an ninh quốc gia là quan điểm toàn diện có liên kết chặt chẽ và không thể tách rời với đất nước. Quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đất nước, ý nghĩa và tầm quan trọng của an ninh quốc gia cũng như cách chúng ta có thể đóng góp vào việc bảo vệ an ninh quốc gia. Đất nước đặt trên gia đình. Trung Hoa là đất mẹ và Hồng Kông là ngôi nhà của chúng ta. Như chủ đề “Giữ vững An ninh Quốc gia, Bảo vệ Ngôi nhà Chung” đã đề cập, bằng cách duy trì an ninh quốc gia, ngôi nhà của chúng ta cũng được bảo vệ.