跳到主要內容

ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

ความหมายของความมั่นคงของชาติ

Meaning of National Security

ความหมายของรัฐ: ตามทฤษฎีกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ รัฐมีองค์ประกอบสำคัญสี่ประการ ได้แก่ ประชาชน ดินแดน (อันประกอบด้วย ดินแดน น่านน้ำ และน่านฟ้าอาณาเขต ฯลฯ) อธิปไตยและระบอบการปกครอง

สาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นในปี 1949

ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของจีนตั้งแต่สมัยโบราณ (คำปรารภของกฎหมายพื้นฐาน)

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นส่วนที่หนี่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มาตรา 1 ของกฎหมายพื้นฐาน) และเป็นเขตปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีเอกราชในระดับสูงและอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรง รัฐบาลกลาง (มาตรา 12 ของกฎหมายพื้นฐาน)


ความมั่นคงของชาติ
ความหมายของความมั่นคงของชาติ: ความมั่นคงของชาติ หมายถึง สถานะที่ระบอบการปกครอง อธิปไตย เอกภาพ บูรณภาพแห่งดินแดน สวัสดิภาพของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และผลประโยชน์หลักอื่น ๆ ของรัฐต้องไม่เผชิญกับภยันตรายใด ๆ และภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก และมีความสามารถในการรักษาสถานะความมั่นคงอย่างยั่งยืน (มาตรา 2 ของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน)

ความหมายของความมั่นคงของชาติควรตีความในแง่ของตัวแปรสี่ประการ ดังนี้:

พิทักษ์ความมั่นคงของแกนกลางและผลประโยชน์ที่สำคัญของรัฐ ซึ่งครอบคลุมการปกครองของรัฐ อธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน สวัสดิภาพของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ความมั่นคงของชาติ หมายถึง สถานะที่ปราศจากภัยคุกคามและการละเมิดจากกองกำลังภายนอก และปราศจากความไม่สงบและความวุ่นวายภายใน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติมีความเกี่ยวข้องและมีพลวัต ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีความมั่นคงของชาติที่สมบูรณ์
ปัจจัยเสี่ยงมีอยู่เสมอ เราควรระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา และ

ความมั่นคงของชาติเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันสภาพความปลอดภัยที่ยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการสร้างความสามารถในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ และการป้องกันและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงและภัยที่เกิดขึ้นจริง


ความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติ
หลักการของความมั่นคงของชาติคือการให้ความสำคัญสูงสุดกับผลประโยชน์ของชาติ

ความมั่นคงของชาติเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของประชาชนทั้งประเทศ 1.4 พันล้านคนและเป็นรากฐานที่สำคัญของความมั่นคง

ผู้คนจะอยู่อย่างสงบสุขเมื่อประเทศรุ่งเรืองและประเทศต้องมาก่อนครอบครัว

แน่นอนว่าเป็นความทะเยอทะยานพื้นฐานและติดดินที่สุดที่หมู่คนทั่วโลกร่วมกันเพื่อเห็นการพัฒนาประเทศของพวกเขาอย่างสันติ สังคมของพวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง และพวกเขาก็มีชีวิตที่สงบสุขและสมบูรณ์

ผลประโยชน์พื้นฐานของทุกคนขึ้นอยู่กับความมั่นคงของชาติ

ถ้าผิวหายไป ขนจะเกาะติดอะไรได้บ้าง?

เมื่อผลประโยชน์หลักของประเทศ เช่น อาณาเขต อำนาจอธิปไตย และระบอบการปกครองตกอยู่ในความเสี่ยง ความมั่นคงของชาติจะถูกคุกคามและจะไม่มีความมั่นคงสำหรับประชาชน

เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของพลเมืองฮ่องกงทุกคนในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ


การพิทักษ์ความมั่นคงของชาติเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
รัฐบาลกลางของประชาชนมีความรับผิดชอบที่ครอบคลุมสำหรับกิจการความมั่นคงของชาติที่เกี่ยวข้องกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เป็นหน้าที่ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงภายใต้รัฐธรรมนูญในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติและเขตจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม (มาตรา 3(1) และ (2) ของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกง)

เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนจีนทุกคน รวมทั้งชาวฮ่องกง ในการพิทักษ์อธิปไตย การรวมชาติ และบูรณภาพแห่งดินแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มาตรา 6(1) ของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกง)


มุมมององค์รวมของความมั่นคงของชาติ

Holistic View of National Security

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2014 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้แนะนำในการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติถึงมุมมององค์รวมของความมั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นแนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่ต้องยึดมั่นในการปกป้องความมั่นคงของชาติในสถานการณ์ใหม่

ในปี 2015 ประเทศกำหนดให้วันที่ 15 เมษายนของทุกปีเป็นวันการศึกษาด้านความมั่นคงของชาติ เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติผ่านกิจกรรมส่งเสริมและการศึกษาที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

มุมมององค์รวมของความมั่นคงของชาติมีแนวคิดตามรูปแบบเฉพาะของจีน

ความมั่นคงครอบคลุมทั้งหมดสิบด้านหลัก ได้แก่ ความมั่นคงด้านการเมือง ความมั่นคงทางแห่งมาตุภูมิ ความมั่นคงด้านการทหาร ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านวัฒนธรรม ความมั่นคงด้านสังคม ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ความมั่นคงด้านนิเวศวิทยา ความมั่นคงด้านทรัพยากร ความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ ความมั่นคงด้านผลประโยชน์ในต่างประเทศ และความมั่นคงบางด้านที่จะเกิดขึ้นใหม่ เช่น ความมั่นคงด้านชีวภาพ ความมั่นคงด้านอวกาศ ความมั่นคงด้านในทะเลลึก และความมั่นคงด้านขั้วโลก
มุมมองแบบองค์รวมของความมั่นคงของชาติเน้นความจำเป็นในการตีความและนำความมั่นคงของชาติไปปฏิบัติจากมุมมองมหภาคและในลักษณะองค์รวม

หลักการชี้นำของมุมมององค์รวมของความมั่นคงของชาติเป็นความก้าวหน้าจากสามด้านของความมั่นคงแบบดั้งเดิม ได้แก่ ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และความมั่นคงทางทหารที่กล่าวถึงข้างต้น

นอกเหนือจากความมั่นคงแบบดั้งเดิมทั้งสามนี้แล้ว ยังขยายความมั่นคงของชาติเพื่อรวมด้านที่สำคัญอื่น ๆ ให้ครอบคลุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติและเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคสมัยใหม่ในการปกป้องผลประโยชน์หลักของประเทศและ ความปลอดภัยของประชาชน


ภาพรวม
มุมมองแบบองค์รวมของความมั่นคงของชาติแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและรัดกุมถึงวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของ “ความมั่นคงแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่” ในระดับมหภาค

แนวคิดและเนื้อหาหลักสามารถสรุปได้เป็นเป้าหมายเดียว องค์ประกอบสำคัญห้าประการ องค์ประกอบสำคัญห้าประการ และมากกว่าสิบด้านหลัก


เป้าหมายโดยรวม
เป้าหมายโดยรวมเดียว
ตามกล่าวไป มุมมองแบบองค์รวมของความมั่นคงของชาติดำเนินตามเป้าหมายโดยรวมในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสร้างเส้นทางสู่ความมั่นคงของชาติในรูปแบบเฉพาะของจีน

มุมมององค์รวมของความมั่นคงของชาติในรูปแบบเฉพาะของจีนมีต้นกำเนิดมาจากหลักการตามลำดับความสำคัญสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ของชาติ

เนื่องจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ความมั่นคงของชาติมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสวัสดิภาพของชาวฮ่องกงทุกคน และความเจริญรุ่งเรือง เสถียรภาพ และการพัฒนาของฮ่องกงในอนาคต

เมื่อประเทศเจริญรุ่งเรืองเท่านั้น ฮ่องกงถึงจะเจริญรุ่งเรืองตาม และเมื่อมีการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ ฮ่องกงถึงจะสามารถรักษาเสถียรภาพได้

อนาคตของประเทศคืออนาคตของฮ่องกง


องค์ประกอบสำคัญห้าประการของมุมมองแบบองค์รวมของความมั่นคงของชาติ
องค์ประกอบสำคัญห้าประการของมุมมองแบบองค์รวมของความมั่นคงของชาติ กำลังจะ: ยึดความมั่นคงของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด บรรลุความมั่นคงทางการเมืองเป็นภารกิจพื้นฐาน ยึดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นรากฐาน โดยมีความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงทางวัฒนธรรมและสาธารณะเป็นหลักประกัน และส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อสร้างระบบความมั่นคงของชาติในรูปแบบเฉพาะของจีน

ความมั่นคงของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดเป็นการรักษาหลักการแห่งประชาชนก่อน

เราจะยังคงแน่วแน่ว่าสิ่งที่เราทำในเรื่องความมั่นคงของชาติ นั้นคือเพื่อความผาสุกของประชาชน และเราจะเชื่อใจประชาชนและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการสนับสนุนจากความมั่นคงของชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและสมบูรณ์

การออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงยังมีจุดมุ่งหมายในการพิทักษ์ความมั่นคงของประชาชน ซึ่งคือชาวฮ่องกงทุกคน

การบรรลุความมั่นคงทางการเมืองเป็นภารกิจพื้นฐาน หมายถึง การพิทักษ์อธิปไตยของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเด็ดเดี่ยวซึ่งไม่อาจละเมิดได้ เช่นเดียวกับระบบพื้นฐานและคุณลักษณะโดยแท้จริงส่วนใหญ่ ตามความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงของระบบและความมั่นคงของระบอบการปกครอง และการประกันทางการเมืองขั้นพื้นฐานสำหรับชาติเพื่อความมั่นคงของชาติ

รัฐบาลกลางของประชาชนมีความรับผิดชอบที่ครอบคลุมสำหรับกิจการความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เป็นหน้าที่ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงตามรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติและจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นรากฐาน หมายถึง การสร้างหลักประกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะไม่ถูกคุกคาม การอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดี การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ และการวางรากฐานทางกายภาพที่มั่นคงเพื่อความมั่นคงของชาติ

โดยมีความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงวัฒนธรรมและสาธารณะ เป็นหลักประกัน หมายถึง การกำหนดและดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับโดยมีความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงทางวัฒนธรรมและสาธารณะเป็นหลักประกัน เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและเสริมสร้างขีดความสามารถใน การจัดการและแก้ไขความเสี่ยงและความท้าทายด้านความมั่นคงภายในและภายนอก สร้างเกราะป้องกันความมั่นคงของชาติ

การส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศ หมายถึง การดำเนินตามแนวทางการพัฒนาอย่างสันติอย่างแน่วแน่โดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงของเราเองและความมั่นคงส่วนรวมอย่างเท่าเทียมกัน

หลายครั้งที่ประเทศแสดงให้โลกเห็นถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเดินบนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างสันติ

การพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสันติภาพและความมั่นคงเท่านั้น

การพัฒนาอย่างสันติเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของประเทศในการบรรลุความทันสมัย ทำให้ประชาชนร่ำรวยและประเทศเข้มแข็ง บรรลุความฝันของจีนในการบรรลุการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ของชาติจีน และมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอารยธรรมโลก


ความสัมพันธ์ห้าคู่ของมุมมององค์รวมของความมั่นคงของชาติ
“ความสัมพันธ์ห้าคู่” หมายถึง การให้ความสำคัญเท่าเทียมกันกับการพัฒนาและความมั่นคง ความมั่นคงภายนอกและความมั่นคงภายใน ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและความมั่นคงของประชาชน ความมั่นคงแบบดั้งเดิมและความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม และความมั่นคงของเราเองและความมั่นคงส่วนรวม

การพัฒนาเป็นรากฐานของความมั่นคง และความมั่นคงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการพัฒนา ซึ่งทำให้ทั้งสองมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ในขณะที่ป้องกันปัญหาความมั่นคงภายในอย่างจริงจัง เช่น การแบ่งแยกดินแดน ลัทธิอนาธิปไตย กิจกรรมโค่นล้ม การก่อกวนและการจลาจล เราควรระมัดระวังอย่างยิ่งต่อปัญหาด้านความั่นคงจากภายนอก เช่น การบุกรุก การโค่นล้ม การแทรกแซง และการแทรกซึมโดยกองกำลังต่างประเทศและกิจกรรมการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ซึ่งอาจคุกคามความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงหรือแม้แต่ท้าทายความมั่นคงของระบอบการปกครองและบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของประเทศ

ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นขั้นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาของประเทศ และความมั่นคงของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดของความมั่นคงของชาติ โดยให้ทั้งสองมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

แม้ว่าจะดำเนินไปโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าความมั่นคงแบบดั้งเดิม (เช่น ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และความมั่นคงทางการทหาร) เป็นสิ่งสำคัญ แต่ความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเปิดรับความท้าทายใหม่ ๆ ในยุคใหม่ และสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในอนาคต

เราดำเนินตามเส้นทางของการพัฒนาอย่างสันติ ซึ่งเราปกป้องความมั่นคงของชาติของเราเอง และในขณะเดียวกันก็แบกรับความรับผิดชอบและหน้าที่ระหว่างประเทศในเชิงรุกโดยไม่ลังเลใจด้วยการเข้าร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพและกู้ภัยระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของอารยธรรมโลกและความมั่นคง

ความมั่นคงของชาติเป็นระบบที่แยกออกไม่ได้

องค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันและกัน

ประเทศเป็นหน่วยงานที่รวมกันเป็นหนึ่ง ในขณะที่ความมั่นคงของชาติเป็นมุมมองแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและแยกออกจากอดีตไม่ได้

มุมมองแบบองค์รวมของความมั่นคงของชาติช่วยให้เราเข้าใจประเทศอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นัยสำคัญและความสำคัญของความมั่นคงของชาติ และวิธีที่เราสามารถมีส่วนในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ

ประเทศต้องมาก่อนครอบครัว

จีนคือบ้านเกิดของเรา และฮ่องกงคือบ้านของเรา

ตามหัวข้อ “รักษาความมั่นคงของชาติ พิทักษ์บ้านของเรา” หากรักษาความมั่นคงของชาติ บ้านของเราก็ได้รับการพิทักษ์ปกป้องเช่นกัน


ด้านหลักของความมั่นคงแห่งชาติ
ความมั่นคงครอบคลุมทั้งหมดสิบด้านหลัก ได้แก่ ความมั่นคงด้านการเมือง ความมั่นคงทางแห่งมาตุภูมิ ความมั่นคงด้านการทหาร ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านวัฒนธรรม ความมั่นคงด้านสังคม ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ความมั่นคงด้านนิเวศวิทยา ความมั่นคงด้านทรัพยากร ความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ ความมั่นคงด้านผลประโยชน์ในต่างประเทศ และความมั่นคงบางด้านที่จะเกิดขึ้นใหม่ เช่น ความมั่นคงด้านชีวภาพ ความมั่นคงด้านอวกาศ ความมั่นคงด้านในทะเลลึก และความมั่นคงด้านขั้วโลก

การออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกง

Enactment of the National Security Law

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีเอกราชในระดับสูงและอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางของประชาชนโดยตรง การปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาของชาติเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเกี่ยวข้องกับพลเมืองฮ่องกงทุกคน

เนื่องด้วยความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในเขตบริหารนี้ กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงจึงได้ประกาศใช้โดยหน่วยงานกลางในระดับรัฐเพื่ออุดช่องโหว่ในความมั่นคงของชาติในฮ่องกง