跳到主要內容
Quan điểm Toàn diện về An ninh Quốc gia

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2014, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giới thiệu tại Đại hội lần thứ nhất Ủy ban An ninh Quốc gia quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia, một phương pháp tư duy chiến lược quan trọng cần phải tuân thủ để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình đổi mới. Trong năm 2015, quốc gia này đã chỉ định ngày 15 tháng 4 hàng năm là Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia nhằm thúc đẩy và nâng cao nhận thức của người dân về an ninh quốc gia thông qua các hoạt động quảng cáo và giáo dục được tổ chức theo thời gian.

Quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia là một khái niệm mang các đặc tính của Trung Hoa. Nó bao gồm hơn mười lĩnh vực chính, trong đó có an ninh chính trị, an ninh nội địa, an ninh quân sự, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh xã hội, an ninh khoa học và công nghệ, an ninh mạng, an ninh sinh thái, an ninh tài nguyên, an ninh hạt nhân, an ninh về lợi ích ở nước ngoài, cùng với đó là một số lĩnh vực mới nổi như an ninh sinh học, an ninh không gian, an ninh biển sâu và an ninh vùng cực. Quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết trong việc xây dựng và thực hiện an ninh quốc gia dưới góc độ vĩ mô và toàn diện về hình thức.

Nguyên tắc chỉ đạo của quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia là sự đột phá từ ba khía cạnh an ninh theo quan niệm truyền thống, đó là an ninh chính trị, an ninh nước nhà và an ninh quân đội đã được đề cập trước đó. Bên cạnh ba lĩnh vực an ninh truyền thống này, an ninh quốc gia còn được mở rộng để bao gồm các lĩnh vực quan trọng khác, đảm bảo việc bao quát toàn diện nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hiện đại nhằm bảo vệ các lợi ích cốt lõi của đất nước và an ninh của người dân.

Khái quát
Cái nhìn tổng thể về an ninh quốc gia thể hiện một cách ngắn gọn và chính xác tầm nhìn đại cục về “an ninh quốc gia vĩ đại” ở tầm vĩ mô. Các nội dung và khái niệm chính có thể được tóm lược vào một mục tiêu chung, năm yếu tố quan trọng, năm mối quan hệ và hơn mười lĩnh vực trọng yếu.