跳到主要內容
An ninh quốc gia bao quát trên mười lĩnh vực chính, trong đó có an ninh chính trị, an ninh nội địa, an ninh quân sự, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh xã hội, an ninh khoa học và công nghệ, an ninh mạng, an ninh sinh thái, an ninh tài nguyên, an ninh hạt nhân, an ninh lợi ích nước ngoài, an toàn sinh học, an ninh không gian, an ninh biển sâu và an ninh vùng cực.

an ninh chính trị an ninh nội địa an ninh quân sự an ninh kinh tế an ninh văn hóa an ninh xã hội an ninh khoa học và công nghệ an ninh mạng an ninh sinh thái an ninh tài nguyên an ninh hạt nhân an ninh lợi ích nước ngoài an toàn sinh học an ninh không gian an ninh biển sâu an ninh vùng cực