跳到主要內容
Ang limang mahalagang elemento ng pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad ay ang: pagturing sa seguridad ng mga tao bilang pinakamahalagang layunin, pagkamit ng seguridad na politikal bilang pangunahing tungkulin, pagturing sa seguridad na ekonomiko bilang pundasyon, kasama ang seguridad militar, pang-agham at teknolohiya, kultural at pampubliko bilang paraan ng pagtitiyak , at pagpapalaganap ng pandaigdigang seguridad upang magtatag ng sistema ng pambansang seguridad na may mga katangiang Tsino.

The five essential elements of the holistic view of national security
Ang pagturing sa seguridad ng mga tao bilang pinakamahalagang layunin ay nangangahulugang pagtaguyod aa prinsipyo ng mga tao muna Mananatili kaming naninindigang lahat ng aming ginagawa para sa mga usapin ng pambansang seguridad ay para sa ikabubuti ng mga mamamayan at aasa kami sa mga tao at pangangalagaan ang suporta ng mga tao para sa pambansang seguridad, upang mamuhay ang mga tao nang payapa at makabuluhan. Nilalayon din ng pagbalangkas ng Batas sa Pambansang Seguridad ng Hong Kong na pangalagaan ang seguridad ng mga tao, kasama na ang lahat ng mga tao sa Hong Kong.

Ang pagkamit ng seguridad na politikal bilang pangunahing tungkulin ay nangangahulugang paninindigang pangalagaan ang kasarinlan ng Republikang Bayan ng Tsina na hindi maaaring labagin at ang mga pangunahing sistema nito at ang mga pinakalikas nitong katangian, paglalaan ng pinakamataas na priyoridad sa seguridad ng sistema at seguridad ng pamahalaan, at pagbibigay ng pangunahing pagtitiyak na politikal para sa pambansang seguridad. May napakahalagang responsabilidad ang Sentral na Pamahalaang Bayan sa mga usapin ng pambansang seguridad na kaugnay ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong. Tungkulin ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong sa ilalim ng Saligang-Batas na pangalagaan ang pambansang seguridad at gagampanan ng Rehiyon ang tungkulin nang nararapat.

Ang pagturing sa seguridad naa ekonomiko bilang pundasyon ay nangangahulugang pagtitiyak na hindi mapapahamak ang pag-unlad ng ekonomiya, pagpapadali ng napapanatili at malusog na pag-unlad ng ekonomiya, pagpapabuti ng ekonomikong lakas ng bansa, at paglalagay ng matibay na pisikal na pundasyon para sa pambansang seguridad.

Ang seguridad na militar, pang-agham at teknolohiya, kultural at pampubliko bilang paraan ng pagtitiyak ay nangangahulugang pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga nararapat na estratehiya at hakbang kaugnay ng seguridad na militar, pang-agham at teknolohiya, kultural at pampubliko na may layuning magtatag ng matibay na pundasyon at pagbutihin ang kakayahang sumagot at lumutas ng mga banta at hamon sa seguridad mula sa loob at labas at bumuo ng pananggalang upang pangalagaan ang pambansang seguridad.

Ang pagpapalaganap ng pandaigdigang seguridad ay nangangahulugang walang maliw na pagsunod sa landas ng payapang pag-unlad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na halaga sa ating pansariling seguridad at pambalanang seguridad. Maraming ulit nang ipinakita ng bansa ang walang maliw nitong paninindigang tahakin ang landas sa payapang pag-unlad. Sa kapayapaan at seguridad lamang makakamit ang pag-unlad. Ang payapang pag-unlad ay ang estratehikong pasya ng bansa upang maisakatuparan ang modernisasyon, pagyamanin ang mga tao, palakasin ang bansa, tuparin ang pangarap ng Tsina na makamit ang dakilang panunumbalik ng bayang Tsino, at mag-ambag sa pag-unlad ng kabihasnan ng daigdig.