跳到主要內容
Five pairs of relationships
Tinutukoy ng “limang tambalan ng ugnayan” ang pagbibigay ng pantay na halaga sa pag-unlad at seguridad; seguridad na panglabas na seguridad at pangloob; seguridad sa loob ng bansa at seguridad ng mga tao; seguridad na tradisyonal at seguridad na di-tradisyonal; at ang sarili nating seguridad at pambalanang seguridad.

Ang pag-unlad ay ang pundasyon ng seguridad, at ang seguridad ay kailangan para sa pag-unlad, samakatuwid pantay ang kanilang halaga. Habang iniiwasin natin nang maigi ang mga pangloob na problema sa seguridad katulad ng separatismo, anarkismo, mga subersibong gawain, bandalismo at mga gulo, dapat tayong palaging manatiling nagmamatyag laban sa mga panglabas na problema sa seguridad, katulad ng panghihimasok, subersyon, pangingialam at paglusot ng mga puwersang mula sa labas at mga pandaigdigang gawaing pangterorista na maaaring lubhang ipahamak ang pambansang seguridad o hamunin maging ang seguridad ng pamahalaan at ang integridad ng teritoryo at kasarinlan ng bansa.

Ang seguridad sa loob ng bansa ay pangunahing kailangan sa pananatili at pag-unlad ng bansa, at ang seguridad ng mga tao ay ang pinakamahalagang layunin ng pambansang seguridad, samakatuwid pantay ang kanilang halaga. Habang walang alinlangang mahalaga ang seguridad na tradisyonal (ito ang seguridad na politikal, seguridad sa loob ng bansa at militar na seguridad), kasinghalaga nito ang seguridad na ‘di-tradisyonal sa pagharap sa mga bagong hamon sa bagong panahon at paglikha ng mga kaaya-ayang kalagayan para sa pag-unlad sa hinaharap. Tinatahak natin ang landas ng payapang pag-unlad kung saan pinangangalagaan natin ang ating sariling pambansang seguridad, at sa parehong pagkakataon maagap nating sinasalo ang mga responsabilidad at tungkulin nang walang pagtanggi sa pamamagitan ng pagsali sa mga misyon ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagliligtas na may layuning mag-ambag sa pag-unlad ng kabihasnan at seguridad ng daigdig.

Ang pambasang seguridad ay isang sistemang hindi mapaghihiwalay. Magkakaugnay ang lahat ng mahahalagang elemento at nakakaapekto sa isa’t-isa. Ang bansa ay isang nag-iisang entidad, habang ang pambansang seguridad ay isang pangkalahatang pananaw na may malapit na kaugnayan at hindi maihihiwalay sa una. Tinutulungan tayo ng pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad na palalimin ang ating pang-unawa sa bansa, halaga ng pambansang seguridad, at paano tayo makakaambag sa pangangalaga ng pambansang seguridad. Bansa muna bago ang pamilya. Ang Tsina ay ang ating inang-bayan at ang Hong Kong ay ang ating tahanan. Katulad ng nakasaad sa temang “Itaguyod ang Pambansang Seguridad, Pangalagaan ang Ating Tahanan”, sa pamamagitan ng pagtaguyod ng pambansang seguridad, mapapangalagaan din ang ating tahanan.