跳到主要內容

Pag-unawa sa Pambansang Seguridad

Kahulugan ng Pambansang Seguridad

Meaning of National Security

Ang kahulugan ng estado: Ayon sa teorya ng pampublikong pandaigdigang batas, may apat na mahalagang elemento ang estado, iyon ay tao, teritoryo (kasama na ang lupang teritoryo, tubig na teritoryo at espasyong panghimpapawid na teritoryo), kasarinlan at pamahalaan.

Itinatag ang Republikang Bayan ng Tsina noong 1949.

Ang Hong Kong ay bahagi na ng teritoryo ng Tsina noon pang sinaunang panahon (Pambungad sa Pangunahing Batas).

Ang Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong ay isang hindi matututulang bahagi ng Republikang Bayan ng Tsina (Artikulo 1 ng Pangunahing Batas) at magiging isang lokal na administratibong rehiyon ng Republikang Bayan ng Tsina na magtatamasa ng mataas na antas ng awtonomiya at direktang nasa ilalim ng Sentral na Pamahalaang Bayan (Artikulo 12 ng Pangunahing Batas).


Pambansang Seguridad
Ang kahulugan ng pambansang seguridad: Ang pambansang seguridad ay ang kalagayan kung saan hindi humaharap ang pamahalaan, kasarinlan, pagkakaisa, integridad ng teritoryo, ikabubuti ng mga mamamayan, napapanatiling pag-unlad na ekonomiko at panglipunan, at iba pang pangunahing interes ng estado sa anumang panganib at walang pangloob o panglabas na banta at ang kakayahang mapanatili ang kalagayang pangseguridad (Artikulo 2 ng Pambansang Batas Pangseguridad ng Republikang Bayan ng Tsina).

Dapat bigyang-kahulugan ang pambansang seguridad ayon sa apat na magkakaibang batayan. Ito ang:

1. Pangangalaga sa seguridad ng mga pangunahin at mahahalagang interes ng estado. Sakop nito ang pamahalaan, kasarinlan, pagkakaisa at integridad ng teritoryo, ikabubuti ng mga mamamayan, at napapanatiling pag-unlad na ekonomiko at panglipunan;

Ang pambansang seguridad ay ang kalagayang walang panglabas na banta at panghihimasok at walang pangloob na gulo;

Ang mga paktor kaugnay ng pambansang seguridad relatibo at dinamiko. Sa tunay na mundo, walang wagas na pambansang seguridad. Palaging may mga paktor ng panganib. Dapat palagi tayong maging mapagmatyag; at

Kasama sa pambansang seguridad ang pagpapabuti sa kakayahang matiyak ang isang napapanatiling ligtas na kalagayan, ang palaging pagpapalakas ng pagbuo ng kakayahang pangalagaan ang pambansang seguridad, at ang pagbabantay laban sa at paglutas ng mga paktor ng panganib at mga tunay na panganib.


Ang Kahigitan ng mga Pambansang Interes
Ang prinsipyo ng pambansang seguridad ay ang paglalaan ng pinakamataas na priyoridad sa mga pambansang interes.

Ang pambansang seguridad ay para sa ikabubuti ng 1.4 bilyong katao ng buong bansa at isang mahalagang pundasyon ng estabilidad nito.

Namumuhay ang mga tao nang payapa kapag masagana ang bansa, at bansa muna bago ang pamilya.

Tiyak na pangunahin at pinakapayak na hangarin ng lahat ng tao sa buong daigdig na makaranas ang kanilang mga bansa ng payapang pag-unlad, magtamasa ang kanilang mga lipunan ng kasaganaan at estabilidad at mabuhay sila nang payapa at makabuluhan.

Nakasalalay ang mga pangunahing interes ng lahat ng mga tao sa pambansang seguridad.

Kung wala na ang balat, saan makakakapit ang buhok?

Kapag nanganib ang mga pangunahing interes ng bansa katulad ng kanyang teritoryo, kasarinlan at pamahalaan, manganganib ang pambansang seguridad at mawawalan ng seguridad para sa mga tao.
Pangunahing responsabilidad ng bawat mamamayan ng Hong Kong na pangalagaan ang pambansang seguridad.


Ang pangangalaga sa Pambansang Seguridad ay Pambalanang Tungkulin ng Lahat ng Tao
May napakahalagang responsabilidad ang Sentral na Pamahalaang Bayan para sa mga usapin ng pambansang seguridad kaugnay ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong.

Tungkulin ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong sa ilalim ng Saligang-Batas na pangalagaan ang pambansang seguridad at gagampanan ng Rehiyon ang kanyang tungkulin nang nararapat (Artikulo 3(1) at (2) ng Batas sa Pambansang Seguridad ng Hong Kong).

Pambalanang responsabilidad ng lahat ng mamamayan ng Tsina, kasama na ang mga mamamayan ng Hong Kong, na pangalagaan ang kasarinlan, pagkakaisa at integridad ng teritoryo ng Republikang Bayan ng Tsina (Artikulo 6(1) ng Batas sa Pambansang Seguridad ng Hong Kong).


Pangkalahatang Pananaw sa Pambansang Seguridad

Holistic View of National Security

Noong ika-15 ng Abril 2014, ipinakilala ni Pangulong Xi Jinping sa unang pangkalahatang pagpupulong ng Komisyon sa Pambansang Seguridad ang pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad, isang mahalagang estratehikong paraan ng pag-iisip na dapat sundin sa pangangalaga ng pambansang seguridad sa bagong sitwasyon.

Noong 2015, itinalaga ng bansa ang ika-15 ng Abril ng bawat taon bilang Araw ng Edukasyon tungkol sa Pambansang Seguridad upang palaganapin at pagbutihin ang kamalayan ng publiko tungkol sa pambansang seguridad sa pamamagitan ng pag-aanunsiyo at mga gawaing edukasonal na isasagawa paminsan-minsan.

Ang pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad ay isang konseptong may mga katangiang Tsino.

Sakop nito ang higit sa sampung larangan, kasama na ang seguridad na politikal, seguridad sa loob ng bansa, seguridad na militar, seguridad na ekonomiko, seguridad na kultural, seguridad na panglipunan, seguridad na pang-agham at teknolohiya, cybersecurity, seguridad na pangkalikasan, seguridad ng mga pag-aaring yaman, seguridad nukleyar, seguridad ng mga interes sa ibayong dagat, at ilang sumusulpot na larangan katulad ng biosecurity, seguridad sa kalawakan, seguridad sa ilalim ng dagat at seguridad sa mga polo.

Idiniriin ng pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad ang pangangailangang bigyang kahulugan at isabuhay ang pambansang seguridad mula sa isang malawakang pananaw at sa isang pangkalahatang paraan.

Ang gumagabay na prinsipyo ng pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad ay isang pagsulong mula sa tatlong aspekto ng seguridad ayon sa tradisyonal na pang-unawa. Ito ay ang nabanggit na seguridad na politikal, seguridad sa loob ng bansa at seguridad na militar.

Bukod sa tatlong tradisyonal na larangan ng seguridad na ito, pinalalawak din nito ang pambansang seguridad upang isama ang iba pang mahalagang larangan at tinitiyak ang komprehensibong saklaw upang mapabuti pa ang higit na bisa sa pangangalaga ng pambansang seguridad, at sa pagpuno sa mga pangangailangan ng makabagong panahon upang mapangalagaan ang mga pangunahing interes ng bansa at ng seguridad ng mga tao.


Buod
Pinapakita ng pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad sa isang maikli at tumpak na paraan ang larawan ng “malakihang pambansang seguridad” sa malakihang antas.

Maaaring ibuod ang pangunahin nitong konsepto at nilalaman bilang isang pangkalahatang layunin, limang mahalagang elemento, limang kaugnayan at higit sa sampung mahalagang larangan.


Pangkalahatang Layunin
Isang Pangkalahatang Layunin
Katulad ng nakasaad sa pangalan, tinataguyod ng pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad ang pangkalahatang layuning pangalagaan ang pambansang seguridad ng Republikang Bayan ng Tsina sa pamamagitan ng pagbuo ng landas patungo sa pambansang seguridad na may mga katangiang Tsino.

Nagmula ang pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad na may mga katangiang Tsino sa prinsipyo ng paglalaan ng pinakamataas na priyoridad sa mga pambansang interes.

Dahil ang Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong ay isang hindi matututulang bahagi ng Republikang Bayan ng Tsina, may malapit na kaugnayan ang pambansang seguridad sa ikabubuti ng bawat mamamayan ng Hong Kong at sa kasaganaan, estabilidad at pag-unlad ng Hong Kong sa hinaharap.

Kapag umuunlad lamang ang bansa magiging masagana ang Hong Kong; kapag napapangalagaan lamang ang pambansang seguridad mapapanatili ng Hong Kong ang estabilidad.

Ang kinabukasan ng bansa ay ang kinabukasan ng Hong Kong.


Limang Mahalagang Elemento ng Pangkalahatang Pananaw sa Pambansang Seguridad
Ang limang mahalagang elemento ng pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad ay ang: pagturing sa seguridad ng mga tao bilang pinakamahalagang layunin, pagkamit ng seguridad na politikal bilang pangunahing tungkulin, pagturing sa seguridad na ekonomiko bilang pundasyon, kasama ang seguridad militar, pang-agham at teknolohiya, kultural at pampubliko bilang paraan ng pagtitiyak , at pagpapalaganap ng pandaigdigang seguridad upang magtatag ng sistema ng pambansang seguridad na may mga katangiang Tsino.

Ang pagturing sa seguridad ng mga tao bilang pinakamahalagang layunin ay nangangahulugang pagtaguyod aa prinsipyo ng mga tao muna

Mananatili kaming naninindigang lahat ng aming ginagawa para sa mga usapin ng pambansang seguridad ay para sa ikabubuti ng mga mamamayan at aasa kami sa mga tao at pangangalagaan ang suporta ng mga tao para sa pambansang seguridad, upang mamuhay ang mga tao nang payapa at makabuluhan.

Nilalayon din ng pagbalangkas ng Batas sa Pambansang Seguridad ng Hong Kong na pangalagaan ang seguridad ng mga tao, kasama na ang lahat ng mga tao sa Hong Kong.

Ang pagkamit ng seguridad na politikal bilang pangunahing tungkulin ay nangangahulugang paninindigang pangalagaan ang kasarinlan ng Republikang Bayan ng Tsina na hindi maaaring labagin at ang mga pangunahing sistema nito at ang mga pinakalikas nitong katangian, paglalaan ng pinakamataas na priyoridad sa seguridad ng sistema at seguridad ng pamahalaan, at pagbibigay ng pangunahing pagtitiyak na politikal para sa pambansang seguridad.

May napakahalagang responsabilidad ang Sentral na Pamahalaang Bayan sa mga usapin ng pambansang seguridad na kaugnay ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong.

Tungkulin ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong sa ilalim ng Saligang-Batas na pangalagaan ang pambansang seguridad at gagampanan ng Rehiyon ang tungkulin nang nararapat.

Ang pagturing sa seguridad naa ekonomiko bilang pundasyon ay nangangahulugang pagtitiyak na hindi mapapahamak ang pag-unlad ng ekonomiya, pagpapadali ng napapanatili at malusog na pag-unlad ng ekonomiya, pagpapabuti ng ekonomikong lakas ng bansa, at paglalagay ng matibay na pisikal na pundasyon para sa pambansang seguridad.

Ang seguridad na militar, pang-agham at teknolohiya, kultural at pampubliko bilang paraan ng pagtitiyak ay nangangahulugang pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga nararapat na estratehiya at hakbang kaugnay ng seguridad na militar, pang-agham at teknolohiya, kultural at pampubliko na may layuning magtatag ng matibay na pundasyon at pagbutihin ang kakayahang sumagot at lumutas ng mga banta at hamon sa seguridad mula sa loob at labas at bumuo ng pananggalang upang pangalagaan ang pambansang seguridad.

Ang pagpapalaganap ng pandaigdigang seguridad ay nangangahulugang walang maliw na pagsunod sa landas ng payapang pag-unlad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na halaga sa ating pansariling seguridad at pambalanang seguridad.

Maraming ulit nang ipinakita ng bansa ang walang maliw nitong paninindigang tahakin ang landas sa payapang pag-unlad.

Sa kapayapaan at seguridad lamang makakamit ang pag-unlad.

Ang payapang pag-unlad ay ang estratehikong pasya ng bansa upang maisakatuparan ang modernisasyon, pagyamanin ang mga tao, palakasin ang bansa, tuparin ang pangarap ng Tsina na makamit ang dakilang panunumbalik ng bayang Tsino, at mag-ambag sa pag-unlad ng kabihasnan ng daigdig.


Limang Tambalan ng Ugnayan ng Pangkalahatang Pananaw sa Pambansang Seguridad
Tinutukoy ng “limang tambalan ng ugnayan” ang pagbibigay ng pantay na halaga sa pag-unlad at seguridad; seguridad na panglabas na seguridad at pangloob; seguridad sa loob ng bansa at seguridad ng mga tao; seguridad na tradisyonal at seguridad na di-tradisyonal; at ang sarili nating seguridad at pambalanang seguridad.

Ang pag-unlad ay ang pundasyon ng seguridad, at ang seguridad ay kailangan para sa pag-unlad, samakatuwid pantay ang
kanilang halaga.

Habang iniiwasin natin nang maigi ang mga pangloob na problema sa seguridad katulad ng separatismo, anarkismo, mga subersibong gawain, bandalismo at mga gulo, dapat tayong palaging manatiling nagmamatyag laban sa mga panglabas na problema sa seguridad, katulad ng panghihimasok, subersyon, pangingialam at paglusot ng mga puwersang mula sa labas at mga pandaigdigang gawaing pangterorista na maaaring lubhang ipahamak ang pambansang seguridad o hamunin maging ang seguridad ng pamahalaan at ang integridad ng teritoryo at kasarinlan ng bansa.

Ang seguridad sa loob ng bansa ay pangunahing kailangan sa pananatili at pag-unlad ng bansa, at ang seguridad ng mga tao ay ang pinakamahalagang layunin ng pambansang seguridad, samakatuwid pantay ang kanilang halaga.

Habang walang alinlangang mahalaga ang seguridad na tradisyonal (ito ang seguridad na politikal, seguridad sa loob ng bansa at militar na seguridad), kasinghalaga nito ang seguridad na ‘di-tradisyonal sa pagharap sa mga bagong hamon sa bagong panahon at paglikha ng mga kaaya-ayang kalagayan para sa pag-unlad sa hinaharap.

Tinatahak natin ang landas ng payapang pag-unlad kung saan pinangangalagaan natin ang ating sariling pambansang seguridad, at sa parehong pagkakataon maagap nating sinasalo ang mga responsabilidad at tungkulin nang walang pagtanggi sa pamamagitan ng pagsali sa mga misyon ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagliligtas na may layuning mag-ambag sa pag-unlad ng kabihasnan at seguridad ng daigdig.

Ang pambasang seguridad ay isang sistemang hindi mapaghihiwalay.

Magkakaugnay ang lahat ng mahahalagang elemento at nakakaapekto sa isa’t-isa.

Ang bansa ay isang nag-iisang entidad, habang ang pambansang seguridad ay isang pangkalahatang pananaw na may malapit na kaugnayan at hindi maihihiwalay sa una.

Tinutulungan tayo ng pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad na palalimin ang ating pang-unawa sa bansa, halaga ng pambansang seguridad, at paano tayo makakaambag sa pangangalaga ng pambansang seguridad.

Bansa muna bago ang pamilya.

Ang Tsina ay ang ating inang-bayan at ang Hong Kong ay ang ating tahanan.

Katulad ng nakasaad sa temang “Itaguyod ang Pambansang Seguridad, Pangalagaan ang Ating Tahanan”, sa pamamagitan ng pagtaguyod ng pambansang seguridad, mapapangalagaan din ang ating tahanan.


Mga Pangunahing Larangan ng Pambansang Seguridad
Sakop ng pambansang seguridad ang higit sa sampung larangan, kasama na ang seguridad na politikal, seguridad sa loob ng bansa, seguridad na militar, seguridad ekonomiko, seguridad na kultural, seguridad na panglipunan, seguridad pang-agham at teknolohiya, cybersecurity, seguridad na pangkalikasan, seguridad ng pag-aaring yaman, seguridad na nukleyar, seguridad ng mga interes sa ibayong dagat, biosecurity, seguridad na pangkalawakan, seguridad sa ilalim ng dagat at seguridad sa mga polo.

Pagsasabatas ng Batas sa Pambansang Seguridad ng Hong Kong

Enactment of the National Security Law

Ang Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong ay isang hindi matututulang bahagi ng Republikang Bayan ng Tsina at isang lokal na administratibong rehiyong nagtatamasa ng mataas na antas ng awtonomiya at direktang nasa ilalim ng Sentral na Pamahalaang Bayan. Ang pangangalaga sa pambansang kasarinlan, seguridad at mga interes sa pag-unlad ay tungkulin ng Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong ayon sa Saligang-Batas at may kinalaman sa bawat mamamayan ng Hong Kong.

Dahil sa mga tumitinding banta sa pambansang seguridad na kinakaharap ng Rehiyon, isinabatas ng Sentral na mga Kinauukulan ang Batas sa Pambansang Seguridad ng Hong Kong sa antas ng estado upang matakpan ang mga butas sa pambansang seguridad ng Hong Kong.