跳到主要內容

ความหมายของความมั่นคงของชาติ

ความหมายของความมั่นคงของชาติ

ความหมายของรัฐ: ตามทฤษฎีกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ รัฐมีองค์ประกอบสำคัญสี่ประการ ได้แก่ ประชาชน ดินแดน (อันประกอบด้วย ดินแดน น่านน้ำ และน่านฟ้าอาณาเขต ฯลฯ) อธิปไตยและระบอบการปกครอง

สาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นในปี 1949

ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของจีนตั้งแต่สมัยโบราณ (คำปรารภของกฎหมายพื้นฐาน) เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นส่วนที่หนี่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มาตรา 1 ของกฎหมายพื้นฐาน) และเป็นเขตปกครองท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีเอกราชในระดับสูงและอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรง รัฐบาลกลาง (มาตรา 12 ของกฎหมายพื้นฐาน)

ความมั่นคงของชาติ
ความหมายของความมั่นคงของชาติ: ความมั่นคงของชาติ หมายถึง สถานะที่ระบอบการปกครอง อธิปไตย เอกภาพ บูรณภาพแห่งดินแดน สวัสดิภาพของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และผลประโยชน์หลักอื่น ๆ ของรัฐต้องไม่เผชิญกับภยันตรายใด ๆ และภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก และมีความสามารถในการรักษาสถานะความมั่นคงอย่างยั่งยืน (มาตรา 2 ของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน)

ความหมายของความมั่นคงของชาติควรตีความในแง่ของตัวแปรสี่ประการ ดังนี้:
  1. พิทักษ์ความมั่นคงของแกนกลางและผลประโยชน์ที่สำคัญของรัฐ ซึ่งครอบคลุมการปกครองของรัฐ อธิปไตย เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน สวัสดิภาพของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
  2. ความมั่นคงของชาติ หมายถึง สถานะที่ปราศจากภัยคุกคามและการละเมิดจากกองกำลังภายนอก และปราศจากความไม่สงบและความวุ่นวายภายใน
  3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติมีความเกี่ยวข้องและมีพลวัต ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีความมั่นคงของชาติที่สมบูรณ์ ปัจจัยเสี่ยงมีอยู่เสมอ เราควรระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา และ
  4. ความมั่นคงของชาติเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันสภาพความปลอดภัยที่ยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการสร้างความสามารถในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ และการป้องกันและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงและภัยที่เกิดขึ้นจริง

ความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติ
หลักการของความมั่นคงของชาติคือการให้ความสำคัญสูงสุดกับผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของชาติเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของประชาชนทั้งประเทศ 1.4 พันล้านคนและเป็นรากฐานที่สำคัญของความมั่นคง ผู้คนจะอยู่อย่างสงบสุขเมื่อประเทศรุ่งเรืองและประเทศต้องมาก่อนครอบครัว แน่นอนว่าเป็นความทะเยอทะยานพื้นฐานและติดดินที่สุดที่หมู่คนทั่วโลกร่วมกันเพื่อเห็นการพัฒนาประเทศของพวกเขาอย่างสันติ สังคมของพวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง และพวกเขาก็มีชีวิตที่สงบสุขและสมบูรณ์ ผลประโยชน์พื้นฐานของทุกคนขึ้นอยู่กับความมั่นคงของชาติ ถ้าผิวหายไป ขนจะเกาะติดอะไรได้บ้าง? เมื่อผลประโยชน์หลักของประเทศ เช่น อาณาเขต อำนาจอธิปไตย และระบอบการปกครองตกอยู่ในความเสี่ยง ความมั่นคงของชาติจะถูกคุกคามและจะไม่มีความมั่นคงสำหรับประชาชน เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของพลเมืองฮ่องกงทุกคนในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ

การพิทักษ์ความมั่นคงของชาติเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
รัฐบาลกลางของประชาชนมีความรับผิดชอบที่ครอบคลุมสำหรับกิจการความมั่นคงของชาติที่เกี่ยวข้องกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นหน้าที่ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงภายใต้รัฐธรรมนูญในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติและเขตจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม (มาตรา 3(1) และ (2) ของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกง) เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนจีนทุกคน รวมทั้งชาวฮ่องกง ในการพิทักษ์อธิปไตย การรวมชาติ และบูรณภาพแห่งดินแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน (มาตรา 6(1) ของกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกง)